Przy dokonywaniu czynności prawnej w Kancelarii Notarialnej może zajść konieczność okazania odpowiednich dokumentów, w zależności od rodzaju dokonywanej czynności.

Wśród wymaganych dokumentów mogą być:

 1. dotyczące osób fizycznych:
  • dokument tożsamości
  • umowa majątkowa, o ile została zawarta
  • odpis skrócony aktu małżeństwa / urodzenia
  • pełnomocnictwo (w wypadku jego udzielenia)
 2. dotyczące osób prawnych
  • odpis z właściwego rejestru
  • statut / umowa określająca kompetencje organów
  • uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej
  • pełnomocnictwo (w wypadku jego udzielenia)
 3. dotyczące przedmiotu umowy
  • odpis księgi wieczystej
  • podstawa nabycia rzeczy lub prawa (umowa na podstawie której nastąpiło nabycie przez osoby zamierzające obecnie zbyć tę rzecz lub prawo)
  • wypis z rejestru gruntów / wypis z kartoteki budynków / wypis z kartoteki lokali
  • mapa
  • decyzja w sprawie podziału nieruchomości
  • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn

Lista wymaganych dokumentów zostanie ustalona po zapoznaniu się z Państwa sprawą. W celu ich określenia prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy (osobiście, pocztą elektroniczną, faksem). Oryginały dokumentów należy okazać najpóźniej w chwili przystąpienia do dokonywania czynności.

Poniżej znajduje się lista typowych czynności, ze wskazaniem najczęściej wymaganych dokumentów:

 

 

Do zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymagane są między innymi następujące dokumenty:

 1. Dotyczące Sprzedawcy i Kupującego:
  • dokument tożsamości;
  • umowa majątkowa, o ile została zawarta;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa (w wypadku zmiany nazwiska związanego z zawarciem małżeństwa);
  • pełnomocnictwo (w wypadku jego udzielenia);
 2. W wypadku, gdy stroną czynności jest osoba prawna:
  • odpis z właściwego rejestru;
  • statut / umowa określająca kompetencje organów;
  • uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej;
  • pełnomocnictwo (w wypadku jego udzielenia);
 3. Dotyczące przedmiotu umowy:
  • odpis księgi wieczystej (o ile jest prowadzona);
  • zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo zbywcy do lokalu (w przypadku, gdy na podstawie zaświadczenia ma być założona księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, także informacja zawarta w zaświadczeniu o nr księgi wieczystej dla działki i budynku, w którym znajduje się lokal),
  • podstawa nabycia lokalu (przydział, umowa na podstawie której nastąpiło nabycie przez osoby zamierzające obecnie zbyć lokal - np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna, prawomocne orzeczenie sądowe);
  • w wypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a także po dniu 1 stycznia 2007 roku darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku - zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie
  • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu;
  • potwierdzenie zapłaty opłat czynszowych, podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (jeżeli grunt został oddany w użytkowanie wieczyste);
  • w wypadku obciążenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu hipoteką lub innym prawem rzeczowym - zgodę wierzyciela na wykreślenie tego prawa (o ile strony nie postanowiły inaczej);
  • umowa kredytu, w wypadku finansowania zakupu prawa przez Kupującego kredytem bankowym.
 4. Dane dotyczące postanowień umowy:
   wartość rynkowa lokalu - cena sprzedaży
   warunki i termin wydania lokalu
   sposób i termin zapłaty
   nr konta bankowego Sprzedawcy

 

Do zawarcia umowy darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wymagane są między innymi następujące dokumenty:

 1. Dotyczące Darczyńcy i Obdarowanego:
  • dokument tożsamości;
  • umowa majątkowa, o ile została zawarta;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa (w wypadku zmiany nazwiska związanego z zawarciem małżeństwa);
  • odpis skrócony aktu urodzenia (w wypadku dokonywania darowizny pomiędzy rodzicami i dziećmi lub dziadkami i wnukami);
  • pełnomocnictwo (w wypadku jego udzielenia);
 2. W wypadku, gdy stroną czynności jest osoba prawna:
  • odpis z właściwego rejestru;
  • statut / umowa określająca kompetencje organów;
  • uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej;
  • pełnomocnictwo (w wypadku jego udzielenia);
 3. Dotyczące przedmiotu umowy:
  • odpis księgi wieczystej;
  • podstawa nabycia lokalu (umowa na podstawie której nastąpiło nabycie przez osoby zamierzające obecnie zbyć lokal - np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna, prawomocne orzeczenie sądowe);
  • w wypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a także po dniu 1 stycznia 2007 roku darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku - zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie
  • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu;
  • potwierdzenie zapłaty opłat czynszowych, podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (jeżeli grunt został oddany w użytkowanie wieczyste);
  • w wypadku obciążenia lokalu hipoteką lub innym prawem rzeczowym - zgodę wierzyciela na wykreślenie tego prawa (o ile strony nie postanowiły inaczej).
 4. Dane dotyczące postanowień umowy:
   wartość rynkowa lokalu
   warunki i termin wydania lokalu

 

Do zawarcia umowy sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wymagane są między innymi następujące dokumenty:

 1. Dotyczące Sprzedawcy i Kupującego:
  • dokument tożsamości;
  • umowa majątkowa, o ile została zawarta;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa (w wypadku zmiany nazwiska związanego z zawarciem małżeństwa);
  • pełnomocnictwo (w wypadku jego udzielenia);
 2. W wypadku, gdy stroną czynności jest osoba prawna:
  • odpis z właściwego rejestru;
  • statut / umowa określająca kompetencje organów;
  • uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej;
  • pełnomocnictwo (w wypadku jego udzielenia);
 3. Dotyczące przedmiotu umowy:
  • odpis księgi wieczystej;
  • podstawa nabycia lokalu (umowa na podstawie której nastąpiło nabycie przez osoby zamierzające obecnie zbyć lokal - np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna, prawomocne orzeczenie sądowe);
  • w wypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a także po dniu 1 stycznia 2007 roku darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku - zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie
  • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu;
  • potwierdzenie zapłaty opłat czynszowych, podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (jeżeli grunt został oddany w użytkowanie wieczyste);
  • w wypadku obciążenia lokalu hipoteką lub innym prawem rzeczowym - zgodę wierzyciela na wykreślenie tego prawa (o ile strony nie postanowiły inaczej);
  • umowa kredytu, w wypadku finansowania zakupu lokalu przez Kupującego kredytem bankowym.
 4. Dane dotyczące postanowień umowy:
   wartość rynkowa lokalu - cena sprzedaży
   warunki i termin wydania lokalu
   sposób i termin zapłaty
   nr konta bankowego Sprzedawcy

 

Dokumentem na podstawie którego notariusz może stwierdzić tożsamość osoby dokonującej czynności prawnej jest:

 1. dowód osobisty
 2. paszport
 3. karta pobytu
 4. polski dokument tożsamości cudzoziemca
 5. tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca
 6. certyfikat członka załogi statku powietrznego, tzw. "CMC"
 7. dowód tożsamości wystawiony przez Państwo wysyłające, w rozumieniu Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotycząca statusu ich sił zbrojnych
 8. legitymacja służbowa funkcjonariusza Służby Więziennej

Dokumenty na podstawie których nie można ustalić tożsamości, przez co są one nieprzydatne w czasie wizyty u notariusza, to:

 • prawo jazdy
 • książeczka wojskowa
 • legitymacja
 • polski dokument podróży dla cudzoziemca
 •  tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca