Do zawarcia umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymagane są między innymi następujące dokumenty:

 1. Dotyczące Sprzedawcy i Kupującego:
  • dokument tożsamości;
  • umowa majątkowa, o ile została zawarta;
  • odpis skrócony aktu małżeństwa (w wypadku zmiany nazwiska związanego z zawarciem małżeństwa);
  • pełnomocnictwo (w wypadku jego udzielenia);
 2. W wypadku, gdy stroną czynności jest osoba prawna:
  • odpis z właściwego rejestru;
  • statut / umowa określająca kompetencje organów;
  • uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej;
  • pełnomocnictwo (w wypadku jego udzielenia);
 3. Dotyczące przedmiotu umowy:
  • odpis księgi wieczystej (o ile jest prowadzona);
  • zaświadczenie ze Spółdzielni potwierdzające prawo zbywcy do lokalu (w przypadku, gdy na podstawie zaświadczenia ma być założona księga wieczysta dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, także informacja zawarta w zaświadczeniu o nr księgi wieczystej dla działki i budynku, w którym znajduje się lokal),
  • podstawa nabycia lokalu (przydział, umowa na podstawie której nastąpiło nabycie przez osoby zamierzające obecnie zbyć lokal - np. wypis aktu notarialnego, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, ostateczna decyzja administracyjna, prawomocne orzeczenie sądowe);
  • w wypadku nabycia w drodze spadku lub zasiedzenia, a także po dniu 1 stycznia 2007 roku darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub zachowku - zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn - potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia lub pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na zbycie
  • zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu;
  • potwierdzenie zapłaty opłat czynszowych, podatku od nieruchomości, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu (jeżeli grunt został oddany w użytkowanie wieczyste);
  • w wypadku obciążenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu hipoteką lub innym prawem rzeczowym - zgodę wierzyciela na wykreślenie tego prawa (o ile strony nie postanowiły inaczej);
  • umowa kredytu, w wypadku finansowania zakupu prawa przez Kupującego kredytem bankowym.
 4. Dane dotyczące postanowień umowy:
   wartość rynkowa lokalu - cena sprzedaży
   warunki i termin wydania lokalu
   sposób i termin zapłaty
   nr konta bankowego Sprzedawcy