Przy dokonywaniu czynności prawnej w Kancelarii Notarialnej może zajść konieczność okazania odpowiednich dokumentów, w zależności od rodzaju dokonywanej czynności.

Wśród wymaganych dokumentów mogą być:

 1. dotyczące osób fizycznych:
  • dokument tożsamości
  • umowa majątkowa, o ile została zawarta
  • odpis skrócony aktu małżeństwa / urodzenia
  • pełnomocnictwo (w wypadku jego udzielenia)
 2. dotyczące osób prawnych
  • odpis z właściwego rejestru
  • statut / umowa określająca kompetencje organów
  • uchwała odpowiedniego organu obejmująca zgodę na dokonanie czynności prawnej
  • pełnomocnictwo (w wypadku jego udzielenia)
 3. dotyczące przedmiotu umowy
  • odpis księgi wieczystej
  • podstawa nabycia rzeczy lub prawa (umowa na podstawie której nastąpiło nabycie przez osoby zamierzające obecnie zbyć tę rzecz lub prawo)
  • wypis z rejestru gruntów / wypis z kartoteki budynków / wypis z kartoteki lokali
  • mapa
  • decyzja w sprawie podziału nieruchomości
  • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn

Lista wymaganych dokumentów zostanie ustalona po zapoznaniu się z Państwa sprawą. W celu ich określenia prosimy o kontakt z Kancelarią.

Dokumenty należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy (osobiście, pocztą elektroniczną, faksem). Oryginały dokumentów należy okazać najpóźniej w chwili przystąpienia do dokonywania czynności.

Poniżej znajduje się lista typowych czynności, ze wskazaniem najczęściej wymaganych dokumentów: