Formy aktu notarialnego wymagają w szczególności następujące czynności:

 • umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości
 • umowa przenosząca własność nieruchomości
 • umowa deweloperska
 • umowa o przedłużenie wieczystego użytkowania
 • oświadczenia właściciela o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego (użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka)
 • oświadczenie darczyńcy
 • zapis windykacyjny
 • umowa o dział spaku,jeżeli do spadku należy nieruchomość
 • umowa pomiędzy przyszłym spadkodawcą a spadkobiercą ustawowym, której przedmiotem jest zrzeczenie się dziedziczenia lub uchylenie takiej umowy
 • umowa zobowiązująca do zbycia spadku
 • oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji
 • umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu
 • określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną
 • umowa spółki komandytowej
 • statut spółki komandytowo-akcyjnej
 • oświadczenie nowego komplementariusza, a także oznaczenie wartości jego wkładów oraz zgoda na brzmienie statutu
 • umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym)
 • czynność prawna między wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu tej spółki, a reprezentowaną przez niego spółką
 • oświadczenie dotychczasowego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów
 • oświadczenie nowego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o przystąpieniu do spółki oraz objęciu udziału lub udziałów o oznaczonej wartości nominalnej
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i umowie spółki oraz w uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego, w przypadku określonym w art. 199 § 4 i § 5 KSH
 • statut spółki akcyjnej
 • oświadczenia zarządu spółki akcyjnej o wysokości objętego kapitału zakładowego, przy zawiązywaniu spółki akcyjnej
 • zgoda na zawiązanie spółki akcyjnej i brzmienie statutu
 • czynność prawna między tym jedynym akcjonariuszem, będącym jednocześnie jedynym członkiem zarządu tej spółki,a reprezentowaną przez niego spółką
 • uchwała zarządu spółki akcyjnej o podwyższeniu kapitału zakładowego, podjęta w granicach statutowego upoważnienia
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu spółki akcyjnej o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego
 • protokół walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej
 • plan przekształcenia w spółce jednoosobowej
 • plan przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
 • oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy
 • umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu
 • oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej
 • oświadczenie właścicieli albo użytkowników wieczystych nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie, składane przy zgodnym wniosku o ich połączenie i ponowny podział na działki gruntu, obejmujące zobowiązanie do dokonania zamiany,
 • oświadczenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta, dyrektora parku narodowego o wykonaniu prawa pierwokupu
 • umowa z następcą, a także umowa w celu wykonania umowy z następcą (przenosząca własność gospodarstwa rolnego na następcę)
 • oświadczenie najemcy, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu
 • umowa majątkowa, w której małżonkowie mogą wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków
 • statut banku spółdzielczego
 • pełnomocnictwo do reprezentowania wobec Komisji Nadzoru Finansowego więcej niż 10 założycieli banku, w okresie poprzedzającym wydanie zezwolenia na utworzenie banku
 • statut spółki europejskiej
 • oświadczenie użytkownika wieczystego nieruchomości o zrzeczeniu się swego prawa
 • statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 • statut głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń
 • oświadczenie woli o założeniu uczelni niepublicznej
 • statut funduszu inwestycyjnego
 • zmiany powołanych powyżej umów
 • pełnomocnictwa do dokonania powyżej wymienionych czynności

Następujące czynności mogą przybrać formę aktu notarialnego:

 • testament
 • oświadczenie o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego
 • umowa przedwstępna